ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018.05.24.

 Balance Fitness Pécs

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Balance Fitness (székhelye: 7625 Pécs, Szőlő utca 48/2, Nyilvántartási száma:7109739 adószám: 63698666-1-22, statisztikai számjele: 63698666931323102, mint Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését, tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

A vállalkozásom adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és tájékoztatója (a továbbiakban: Tájékoztató) a cégem által kezelt adatokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre.

 

 1. A Tájékoztató célja

 

Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

 

Szervezet neve: Balance Fitness

Székhelye: 7625 Pécs, Szőlő utca 48/2

Nyilvántartási szám:7109739

Adószáma: 63698666-1-22

Elektronikus levelezési címe: info@balancefitness.hu

Telefon: +36-72-210-743

Adatkezelési nyilvántartási száma: –

 

 1. Jogszabályi háttér

 

–    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43 § (e) pont;
–    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

–    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (Eker tv.);
–    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grt. tv.);

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

–  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (2016. április 27.)

 

 1. A Tájékoztató hatálya

 

4.1. Időbeli hatály: Jelen tájékoztató 2018. május 25-től további rendelkezésig, vagy visszavonásig hatályos. A mindenkor hatályban lévő tájékoztató megtalálható a Társaság weboldalán az „Üzletszabályzat” menüpont alatt.

 

4.2. Személyi hatály: Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Balance Fitness-re, azon személyekre, akik adatait a jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

4.3. Tárgyi hatály: Jelen dokumentum hatálya kiterjed a Balance Fitness által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

 1. A Tájékoztatóban használt fogalmak törvényi meghatározásai és értelmezései az Info tv. 3.§-ban foglaltak szerint

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, továbbá minden – akár közvetett módon – az érintett személyével kapcsolatba hozható információ, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Vásárló:  tipikusan az érintett.

 

 1. Adatkezelési alapelvek

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

7.1. Jogalapja: Az adatkezelésre a Balance Fitness. által üzemeltetett weboldalakon (balancefitness.hu és ) található internetes tartalmak felhasználóinak, valamint az edzőtermet látogató érdeklődők, egyéb partnerek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során, illetve az edzőterembe történő belépéskor személyesen közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal    használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával, az edzőterem látogatása esetén személyesen, hozzájáruló nyilatkozat aláírásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó/látogató a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja. (Részletesebben lásd: 8. pont)

 

7.2. Célja: A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az Info tv. és a Eker. tv. alapján kizárólag a weblapokon történő regisztráció és/vagy termékvásárlás során a Felhasználónak a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges beazonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó kiszállítás biztosítása és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, illetve hírlevél küldése, valamint a weblapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

A személyes regisztráció során kialakított ügyfélszolgálati adatbázison belüli adatkezelés és tárolás célja továbbá a Balance Fitness. által nyújtott egyéb szolgáltatások: termékvásárlás, masszázs , stb. használatának megfelelő biztosítása, a partnerek részéről ezen szolgáltatások igénybe vételének lehetősége és alkalmazása.  A szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó kiszállítás biztosítása, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás dokumentálása.

A személyes regisztráció során az alábbi személyes adatok:

 • név,
 • lakcím,
 • telefon e-mail elérhetőség,
 • születési hely, idő,
 • anyja neve

kezelhetők és tárolhatók.

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

 1. Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

 

8.1. A jelen tájékoztató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelés kizárólag az érintett személy önkéntes hozzájárulásával, elektronikus úton vagy személyesen átadott adataira vonatkozik.

 

   8.2. Cookie-k, sütik alkalmazása

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal (balancefitness.hu) – mely  önállóan elérhető -,

bárki által meglátogatható személyes adat megadása, regisztráció nélkül. A látogatókra vonatkozóan a Cégem nem gyűjt vagy kezel személyes adatot.

Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezhet el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az érintett Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Ezen sütik (munkamenet sütik) célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék A balancefittnes.hu weboldalát, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nélkül és a szolgáltatások minél kényelmesebb igénybevétele végett. A cookie-k kezelésének célja, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, továbbá, hogy az Adatkezelő többet tudhasson meg a Felhasználók információszerzési- és használati szokásairól, így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, reklámanyagokat jelenítessen meg, minőségi felhasználói élményt biztosítson.teljes terjedelmében.

 

8.3. Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in, Instagram) használata

 

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram részére történő továbbításához.
Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a fenti közösségi oldalakra vagy azok bármelyikére, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 

8.4. Remarketing kódok

 

A Portálon Szolgáltató Google, valamint közösségi hálózatok remarketing kódokat használnak. A remarketing kód cookie-kat használ a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a közösségi oldalakon. A Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a hirdetési beállítások felületén.
Ezen sütik a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használatosak, lejáratukig. A sütik a böngésző bezárását követő legkésőbb 26 napon belül automatikusan törlődnek.

Remarketing kódokat alkalmaz a Facebook, illetve az árukereső web portál is. Termékvásárlás esetén a szolgáltatás használatával a Felhasználó egyértelmű hozzájárulását adja alábbi személyes adatainak kezeléséhez: név, e-mail cím. Ebben az esetben az átadott információk, a személyes adatok kezelésére és felhasználására vonatkozóan a Facebook és az árukereső portált üzemeltető cég adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

8.5. Naplóállományok (logfile-ok)

 

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

– a Felhasználó számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe;
– a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa;
– a Felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása.

Ezen adatok felhasználásának célja egyrészt technikai jellegű – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése -, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a Felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a weboldal látogatóinak azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

8.6. Hírlevél szolgáltatás

 

Az Adatkezelő által működtetett Weboldalakon keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybe vételéhez nem szükséges regisztráció. Amennyiben azonban a Felhasználó a Weboldalak használata során regisztrál, el kell fogadnia cégünk adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját, melyet az „Elfogadom” checkbox kipipálásával tehet meg ingyenesen, egyidejűleg az adatvédelmi tájékoztató linkje jelenik meg a checkbox mellett. A regisztráció során az alábbi   személyes adatokat kell kötelezően megadni:

– Név

– e-mail cím.

Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás lehetséges személyes regisztráció során is fenti adatok megadásával, illetve azon kifejezett kijelentéssel, miszerint a látogató, partner a hírlevél szolgáltatást igénybe kívánja venni.

A Balance Fitness. nem küld kéretlen reklámüzenetet, kizárólag az üzleti profilhoz tartozó alacsony számú elektronikus levelet, a regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) „hírlevélre” történő feliratkozásnak minősülnek. A Felhasználó által megadott e-mail elérhetőség Adatkezelő általi felhasználásának módja: a megadott e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során kapcsolattartási célokat, illetőleg a Felhasználó részére hírlevél megküldésére szolgál. Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és termékeivel kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon Felhasználók. látogatók számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban, vagy személyesen ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet a hírlevélben található linkre kattintással, illetve az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni a Felhasználó adatait nyilvántartásából.

A Felhasználó által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja kizárólag kapcsolattartási célokat szolgál.

 

8.7. Ügyfélszolgálati adatbázis – személyes regisztrálás.

ügyféladatbázis nyilvántartó rendszere az Gmail nyilvántartó rendszer, ahova az edzőterem látogatóinak adatai kerülnek. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel valósul meg, hogy az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételéhez a Felhasználó átadja a Balance Fitness. részére személyes adatait, a recepciós pultnál történő személyes regisztráció alkalmával, egyben hozzájárul adatai továbbításához az Gmail rendszert üzemeltető adatfeldolgozó és kezelő részére. Az alábbi személyes adatok megadása kötelező:

– név,

– lakcím

– telefonszám,

– e-mail cím, azonosítószám, mely adatok a látogató részére kiállított bérletre kerülnek, ennek célja: a partner azonosítása.

Az adatkezelés célja: a Fitness. meglévő és újonnan regisztrált Felhasználóival, partnereivel  folyamatos kapcsolattartás, kapcsolatépítés, a partnerei aktivitásának nyilvántartása, nyomon követése, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a jelen pontban meghatározott adatok, valamint a partner által igénybe vett szolgáltatás típusa (bérlet, egyszeri belépésre jogosító napi jegy, stb.) azonosítószám, név, arra vonatkozó jelzés, hogy a szolgáltatás milyen időtartamú, számlázási cím, az ügyfélhez kapcsolódó belépési adatok.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 12 hónap. A hozzájárulás visszavonásával, ill. az utolsó aktivitás időpontját követő 12 hónap elteltével az adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni köteles.

 

8.8. Számlázás:

 

Az Adatkezelő az edzőterem adatbázisában az alábbi személyes adatokat kezeli:
– számlázási név,
– cím,
– e-mail cím,

– telefonszám.

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

 

8.9. A 8.7-8. pontokban meghatározott szolgáltatások teljes körű megvalósításához az érintett Felhasználó, vagy Partner bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére (a  informatikai hátterét biztosító tárhely szolgáltató.) – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén (ennek minősül az on-line személyes regisztráció) – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – külön az adott feladat vagy szolgáltatás megvalósítása tárgyában létrejött írásba foglalt szerződés alapján átadja, így különösen:

–  amennyiben a vendégpultnál online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges szép kártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

 

8.10. Adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának birtokában kezelhet.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az érintett Felhasználó azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat a Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik. Az adattörlés során az adatok felismerhetetlenné tétele valósul meg oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

8.11. Az Adatkezelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

8.12. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

 

 1. Kamerarendszer

 

9.1. Adatkezelő az edzőterem területén az emberi éle, testi épség megóvása, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelmi célból (7625 Pécs, Szőlő utca 48/2) kamerarendszert üzemeltet, melyre a jelen tájékoztató rendelkezései az I. számú mellékletben található kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban foglalt eltérésekkel vonatkoznak.

 

9.2. Az edzőterem látogatói a terem szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a terembe történő belépéssel önkéntesen, befolyásmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képmás (fotó vagy videó) és /vagy hangfelvétel készüljön Balance Fitness . által szervezett zártkörű, vagy nyílt rendezvényeken, illetve mindazon eseményeken, ahol a Balance Fitness. szervezésében és /vagy képviseletében a látogató részt vesz.

Az edzőterem látogatói továbbá hozzájárulnak és felhatalmazzák a BALANCE FITNESS, hogy a balancfitness.hu honlapon, a belső kommunikációs anyagokban és felületeken felhasználja, közzé tegye és nyilvánosságra hozza a Cég bemutatása, népszerűsítése és információközlés céljából a felvételeket.

A látogatók tudomásul veszik és elfogadják, hogy hozzájárulásuk az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a BALANCE FITNESST

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatok törlésének határideje: A Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat valamint számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A Felhasználó személyes adatainak törlését vagy módosítását az alábbi módokon kezdeményezheti:
– postai úton (Balance Fitness. 7625 Pécs, Szőlő utca 48/2.)

-e-mail útján: info@balancefitness.hu

– a weboldalon erre kialakított megfelelő felületen.

 

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 

11.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A weboldal működtetéséhez szükséges  informatikai rendszer üzemeltetése, azAdatkezelő írásban kötött szerződés alapján adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

11.2. A 11.1. pontban foglaltakon túl a Felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése alapján a BALANCE FITNESS. részéről tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása a hatóság felé csak akkor és olyan mértékben történik, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben a pontos célnak és az adatok körének szerepelnie kell.

11.3. A Balance Fitness egyebekben a Felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. előírásainak megfelelően kezeli.

 

 1. Az ügyfél (Felhasználó) jogai

 

12.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Jogosult továbbá kérni adatai törlését a 10. pontban megadott elérhetőségek útján.

 

12.2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá nyilvántartást vezet arra vonatkozóan, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

12.3. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az Adatkezelő munkatársához fordulhat az Adatkezelő székhelyén (7625 Pécs,Szőlő utca 48/2), illetve az alábbi elérhetőségeken:

levelezési cím: Balance Fitness. 7627 Pécs, Szőlő utca48/2.,

E-mail: info@balancefitness.hucutlerpecs.hu

Az Adatkezelő felelős munkatársa: Lukácsi Bernadett Tulajdonos

 

12.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A törlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelentik oly módon, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

 

12.5. A Felhasználó az Info tv. ide vonatkozó rendelkezései alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

12.6. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 

12.7. A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Felhasználó jogsértés esetén továbbá jogorvoslatért fordulhat:

 • az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

–  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

 

 

 

 1. Kártérítés

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden egyes Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatok naprakészségének követelménye tekintetében a Felhasználó az Adatkezelővel köteles együttműködni. Amennyiben a regisztrált Felhasználó adataiban változás történik, azt köteles bejelenteni, amennyiben ezt nem teszi meg az ebből származó esetleges károkat, költségeket a Felhasználó viseli.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő adatvédelmi felelős kinevezésére nem kötelezett.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (a munkaállomáshoz kizárólag jelszóval lehet hozzáférni, a számítógépeket tűzfalak védik, antivírus programok kerültek telepítésre.  Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

A Balance Fitness. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Balance Fitness-el  egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles az adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit betartani, azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekinteni. Az adatkezelés során az adatkezelési alapelvek figyelembe vételével tisztességesen és törvényesen, legjobb tudásuk és az adott helyzetben fokozottan elvárható figyelemmel eljárni. Mindezt kötelesek írásban, titoktartási nyilatkozat formájában is rögzíteni.

Pécs,2018.05.24.